Skit i diket spred sjukdomar

Industrialisering Täby
Vad behövs för att ett nytt samhälle ska fungera? Vägar så klart, för att kunna ta sig fram till den nya huset. Kommunikationer är också bra, som buss eller tåg. Om det finns barn måste det också finnas en skola. Mataffär är också viktigt, precis som tillgång till rent vatten och fungerande avlopp.

Den 27 april 1920 bestämde Täby Hälsovårdsnämnd att alla hus i kommunen behövde fungerande, slutet avlopp. Diskvatten, kiss och bajs och allt annat som går att spola ned får inte hamna ute i naturen. Det måste fångas upp i en speciell avloppsbrunn på tomten. Senast den 15 maj, bara tre veckor senare, skulle alla husägare se till att avloppet inte ledde rakt ut i ett dike bara. Den som bröt mot de nya reglerna kunde få mellan 5 kronor och 1000 kronor i böter.

Risk för sjukdomar och epidemier

Det var förstås inte bra att smuts och skräp hamnade ute i naturen. Det ökade till exempel risken för att sjukdomar skulle spridas. Hälsovårdsnämnden var en del av kommunen som ansvarade för att hälsovård och hygien fungerade. Två månader innan hälsovårdsnämnden krävde att villaägarna skulle ordna sina avlopp, hade de kommit med ett annat meddelande:

Scharlakansfeber och difteri – smittsamma och dödliga sjukdomar – spreds i Täby. Den som blev sjuk skulle hållas isolerad, och alla nya sjukdomsfall skulle anmälas till hälsovårdsnämnden. Människor skulle undvika folksamlingar och undvika att barn från olika familjer lekte med varandra. Den som bröt mot de här reglerna kunde också få böter, mellan 5 och 1000 kronor. Precis som för avloppet.

Kungörelse angående avloppsledningar inom Täby, Näsby och Viggbyholms villasamhällen. Jämlikt paragraf 53 i Hälsovårdsstadgan av den 19 juni 1919, och med stöd av paragraf 49 samma stadga, förbjudes härmed användandet av sådan avloppsledning, som utmynnar i öppet dike. Avloppsledning skall istället före 1 juli 1920 ledas till en sluten uppsamlingsbrunn, som skall vara så beskaffad att den ej genomsläpper orenligheten. Råd och upplysningar angående sådan uppsamlingsbrunns anläggande och utförande lämnas i Täby av E. Lindroth, i Näsby av A Åkesson och i Viggbyholm av Th Andersson. Där avloppsledning nu utmynnar i öppet dike, ålägges respektive tomtägare att omedlebart, senast före den 15 maj detta år, rensa diket samt borföra där befintlig orenlighet. Uraktlåtenhet att ställ sig ovanstående förbud och åläggande till efterrättelse medför, enligt Hälsovårdsstadgans paragraf 52, böter från 5 till och med 1000 kronor. Täby den 27 april 1920. Undertecknat Täby Hälsovårdsnämnd, Elis Lindroth, ordförande.

Efter 1920 blev det förbjudet att ha avloppsrör som gick rakt ut i Täbys diken.

Ett gulnat dokument.

Hälsovårdsnämndens meddelande om epidemier i Täby 1920.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-05-23
Uppdaterad: 2023-05-24

Fundera och samtala

  1. Finns det något samband mellan de två historiska källorna i artikeln?
  2. Vad tror du var orsaken till de nya avloppsreglerna? Var det epidemierna eller hade reglera kommit ändå?
  3. År 2020-2022 införde Sverige flera regler för att minska spridningen av Covid-19. Vad är likt och olikt jämför med 1920?

Tre frågor för att testa dig själv

Starta quizet

Historiska källor som berättar om Täbys urbanisering

Reklam för att köpa tomter i Viggbyholm, Täby 1922
Täby 1922
Karta som beskriver Näsby sportstad. Texten lyder: Ovanstående plankarta över Näsby Sportstad utvisar ett förslag att å Näsby på ett särskilt lämpligt område med areal av över 60 tunnland skapa en sportanläggning av för Sverige enastående dimensioner. Förslaget upptager, utom ett antal privata lek- och sportplatser för skolor eller idrottsklubbar, ett stadion med fotbollsplan av internationellt mått samt ett allmänt sportfält, 450 meter långt och 300 meter brett (areal över en och en halv million kvadratfot). Dessutom finnes plats reserverad för större klubbhus med tennisbanor. Utmed sportfältet försäljas ett mindre antal tomter till skolor, idrotts- och tjänstemannaföreningar för uppförande av sportstugor.
Täby 1926
Reklam för att köpa villatomter i Löttinge Täby 1930-tal
Täby 1930 – 1939
Reklam för att köpa villa tomter i Viggbyholm, 1922.
Täby 1938