Lärarmaterial

Drömmar och verklighet i Täbys villakvarter

Aktivism Industrialisering Täby

Motstridiga källor

Broschyrernas lockande reklambild av att bo i Täby står här i kontrast till fastighetsägareföreningens protokoll som tar upp organisatoriska och praktiska problem som fanns i de tidiga villaförorterna.

Ett sätt att arbeta med detta är att börja studera reklambroschyrerna enligt lektionsförslag 1. Den kontrasterande skrivelsen från Täby fastighetsägareförening är ett långt dokument men eleverna kan själva läsa utdraget sist i texten eller få det genomgånget i helklass.

Därefter kan kungörelsen om avloppsledningar i lektionsförslag 2 användas för att ytterligare konkretisera bilden av villaförorternas problem.

En utvärdering av elevernas kunskaper kan utgå ifrån hur de olika källorna ger olika bilder av levnadsvillkoren i Täby, vad det kan bero på och hur källorna kompletterar varandra. Ingen källa ger hela bilden och historikerns roll blir att värdera källorna och väga dem mot varandra.

Lektionsförslag 1

Låt eleverna studera de olika broschyrerna i sin helhet, antingen indelade i grupper eller enskilt. Redovisa resultaten i tvärgrupper. 

Länkar

Förslag till frågeställningar

  • Vilka fördelar finns att köpa en tomt i området? Gör en så lång lista som möjligt och tävla med en annan grupp. Ta bara med fördelar som står i broschyren. 
  • På vilka andra sätt försöker man övertala läsaren att köpa en tomt?
  • Hur många olika sätt att resa till Stockholm nämns och vilka?
  • Varför är broschyrerna fulla med listor över tåg och båtavgångar?
  • Vad kostar en tomt ungefär? Vad kostar en tågbiljett?

Lektionsförslag 2

Efter att ha tagit del av texten om Drömmar och verklighet i Täbys villakvarter är det möjligt att fokusera på de problem som villaägarna i Täby listar i utdraget ur sin skrivelse. ”Sanitetsförhållanden” nämns där som ett bekymmer. 

För att få en bättre bild av vilka förhållanden det kan röra sig om så kan eleverna studera dokumentet om Avloppsledningar från Täby Hälsovårdsnämnd. 

Förslag till frågeställningar

  • Vad är det som blir förbjudet? (Att leda ut avloppet i ett öppet dike och att ha ”orenlighet” kvar i diken)
  • Vad menas med orenlighet som inte får släppas ut och som måste rensas bort före den 15 maj? (Allt som spolas ner i toaletter, handfat, badkar och köksvasken)
  • Vad blir straffet? (mellan 5 och 1000 kr). Här kan det vara intressant att jämföra böter på 1000 kr med tomtpriserna som nämns i några av broschyrerna och som ligger omkring 1500-3500 kr.
Kungörelse angående avloppsledningar inom Täby, Näsby och Viggbyholms villasamhällen. Jämlikt paragraf 53 i Hälsovårdsstadgan av den 19 juni 1919, och med stöd av paragraf 49 samma stadga, förbjudes härmed användandet av sådan avloppsledning, som utmynnar i öppet dike. Avloppsledning skall istället före 1 juli 1920 ledas till en sluten uppsamlingsbrunn, som skall vara så beskaffad att den ej genomsläpper orenligheten. Råd och upplysningar angående sådan uppsamlingsbrunns anläggande och utförande lämnas i Täby av E. Lindroth, i Näsby av A Åkesson och i Viggbyholm av Th Andersson. Där avloppsledning nu utmynnar i öppet dike, ålägges respektive tomtägare att omedlebart, senast före den 15 maj detta år, rensa diket samt borföra där befintlig orenlighet. Uraktlåtenhet att ställ sig ovanstående förbud och åläggande till efterrättelse medför, enligt Hälsovårdsstadgans paragraf 52, böter från 5 till och med 1000 kronor. Täby den 27 april 1920. Undertecknat Täby Hälsovårdsnämnd, Elis Lindroth, ordförande.
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-11-29
Uppdaterad: 2023-01-08