• Hem
  • Pedagogiken på Länskällan

Pedagogiken på Länskällan

Länskällan är ett läromedel för grundskolan. Syftet är att utveckla elevernas ”förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa” (Ämnets syfte, kursplanen i historia, Lgr22). Förhoppningen är att väcka elevernas nyfikenhet på lokala historiska källor och att ge skolan ett större bibliotek av källor att arbeta med i undervisningen.

Artiklar

Det historiska källmaterialet presenteras i korta artiklar som presenterar källmaterialet och kopplar det till de stora historiska utvecklingslinjerna. Till varje artikel finns ett quiz där eleverna kan testa sin förståelse efter att ha tagit del av innehållet. Det finns också reflektionsfrågor som lämpar sig för samtal och som ska stimulera till reflektion. 

Artiklarna är skrivna på lätt svenska och det går att arbeta med dem som med en vanlig lärobokstext. Men det går också att börja i den andra änden och låta eleverna bekanta sig med källmaterialet först, till exempel genom att skriva ut kopior och undersöka dem i mindre grupper.  

Lärarmaterial

Till många artiklar finns material som underlättar lektionsplanering med fokus på att aktivera eleverna. Som lärare hittar du lärarmaterialet längst ner till höger i artikeln eller genom att söka på lärarmaterialsidan, som du når via huvudmenyn. Det finns tre typer av lärarmaterial.

  1. Mer bakgrundsinformation till lärare. Ofta i form av tänkbara svar på frågorna ”Samtala och resonera” som ger dig som lärare en bättre bild av ett heltäckande svar när du utvärderar eller samlar ihop elevernas tankar.
  2. Förslag till frågeställningar och arbetssätt. 
  3. Färdiga lektionsplaneringar, ibland med utskriftsbara elevarbetsblad.

Samklang med kursplanen i historia

Länskällans teman är valda för att passa ihop med det centrala innehållet i historia. Temat Industrialisering anknyter till den långa utvecklingslinje som tog fart i Stockholms län i mitten av 1800-talet och hur den har format och fortfarande formar samhället och människors vardag. Temat ”Aktivism” utgår från aktörsperspektivet och lyfter individer och gruppers agerande för att förändra samhället. Temat anknyter på så sätt till flera delar av det centrala innehållet: 

  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  • Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur.
  • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Läs mer om kopplingen till kursplanen i historia här.

En lärarinna står mellan bänkraderna i ett klassrum. Femton elever sitter i bänkarna.

Mycket har förändrats i skolan sedan det här fotot togs i ett klassrum i Täby. Något är sig kanske också likt? Täby hembygdsförening.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-12
Uppdaterad: 2023-01-09