Lärarmaterial

Ingen kolera i Tyresö, tack!

Demokratisering Om du hade levt förr Tyresö
Tillhör artikel: Ingen kolera i Tyresö, tack!
Du som lärare kan locka fram elevernas egen nyfikenhet och upptäckarlust genom att presentera den historiska källan helt utan sammanhang. Här är ett förslag på hur du kan göra.

Utgå från källan

Istället för att börja med läsning av artikeln om sundhetsnämndens protokoll så kan den historiska källan undersökas först, enskilt, i helklass eller i mindre grupper. Då blir artikeln en sammanfattning av vad eleverna själva listat ut.

Tyd handstilen och språket

Det kan vara en roligt utmaning att försöka läsa källan på egen hand men antagligen behöver de flesta hjälp. Du som lärare kan hjälpa eleverna genom att ni tillsammans går igenom protokollets överskrift, underskrift och första två meningar.

Protokoll, hållet inför Sundhetsnämnden i Tyresö Församling den 4de Sept. 1853.

Överskrift

S.D. Efterfrågades helsotillståndet inom Församlingen hwarpå till swar erhölls, att det för närwarande war godt. Wid öferläggning om de åtaganden som borde widtagas till förekommande af kolerafarsotens införande uti Församlingen, ansåg Sundhetsnämnden nödigt bland annat stadga att de personer, som pläga syselsätta sig med klädtwätt från Hufwudstaden, skola dermed upphöra under den tid Koleran därstädes fortfar, eller intill dess, att någon smitta derifrån icke är att widare befara.

Textens första två mengenar.

På Sundhetsnämndens vägnar:

uppläst och justerat d. 11 sept. 1853

Joh. Aug. Lind.

Underskrift

Led som icke-vetande

Inta en icke-vetande hållning där du inte berättar något om källan eller svarar på frågor utan enbart leder samtalet och anteckningar elevernas egna frågor och svar. När du hjälp eleverna att skriva ner både frågor som de vill ha svar på och slutsatser som de har kunnat dra så är det dags att återgå till en (mer) allvetande hållning.

Ge bakgrundsinformation

Besvara elevernas frågor så gott det går. Med stöd av artikeln kan det vara bra att gå igenom:

  • Vad ett protokoll är.
  • Vad sundhetsnämnden är och hur den kom till.
  • Vad kolera är.
  • Hur ansvaret för hälsofrågor har gått från kyrka till kommun och idag främst finns hos regionen.

Analysera källan

När eleverna har undersökt källan och fått hjälp att reda ut vad texten säger kan de använda begreppen närhet, beroende och tendens för att resonera om ifall texten är användbar för att ta reda på om det förekom tvättverksamhet i Tyresö år 1853.

Summera

Använd artikelns quiz för att ge eleverna ett eget kvitto på att de har förstått det grundläggande i lektionen. Låt dem läsa artikeln för att befästa och resonera vidare med hjälp av frågorna, ”Fundera och samtala” sist i artikeln.

Ett handskrivet dokument med snirklig skrivstil.

Sundhetsnämndens protokoll

Skriv ut källmaterialet
Arbeta med en papperskopia av protokollet. Gör så här:
  • Klicka på bildinformation i bildens nedre vänstra hörn.
  • Ladda ner PDF-versionen av dokumentet, 5 sidor.
  • Skriv ut sida 1-2 (eller dela ut filen digitalt).
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-10-30
Uppdaterad: 2023-10-30