• Hem
  • Länskällan och läroplanen

Länskällan och läroplanen

Länskällan i historieundervisningen

Länskällans ambition är att bistå skolan med källmaterial och bidra till att uppfylla läroplanens syfte. Det ska vara lätt att hitta källmaterial och att få det förklarat utan att, som lärare, behöva söka i arkiven och efterforska omständigheterna. Vi tror att möjlighet att leva sig in i det förflutna blir större när källmaterialet handlar om den plats där de befinner sig.

Artiklarna i Länskällan gör de historiska källorna begripliga och sätter in dem i ett sammanhang. Våra två stora teman har valts för att spegla det centrala innehållet i kursplanen i historia. Nedan redovisas vilket innehåll som kan kopplas till vilket tema.

Kontinuitet och förändring

Texterna och källmaterialet i Länskällan kan också bidra med att måla bilden av de ”långa historiska linjer” som ingår i historieämnet.

”Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring lev­nads­villkor, migration och makt.” (Lgr 22 kursplan historia)

Nästan var enda källmaterial kan tas som utgångspunkt för en jämförelse med idag. Vad har förändrats? Finns något som är sig likt? Samtalet om dess utvecklingslinjer kan handla om innehållet, om samhället men också om tekniken, hur fotografier tas och dokument upprättas och hanteras.

Lgr22
Kursplanen för historia årkurs 7-9

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historiska kunskaper. Arbetet med källor ska även ge eleverna förutsättningar att leva sig in i det förflutna.”

Länskällans teman och koppling till kursplanen

Industrialisering
Temats koppling till kursplanens centrala innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till indu­stria­lise­ringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.
  • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån käll­kritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
Aktivism
Temats koppling till kursplanens centrala innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideo­logier.
  • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån käll­kritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bild­andet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån käll­kritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-01-03
Uppdaterad: 2023-01-09