Andra importerar vad Sverige exporterar!

Industrialisering Nynäshamn

Vad har Sverige som andra behöver? Jo, bland annat gott om skog och järnmalm. Av skogen tillverkas virke och ur malmen utvinns metall, bland annat järn. Från Nynäshamn skickades på 1920-talet mängder av så kallade ”props” till Englands kolgruvor. En prop var helt enkelt en smal stock av furu eller gran, tillverkad av unga träd. Dessa användes för att stötta upp berget när man sprängde i gruvorna.

I England fanns inte tillräckligt med ungskog för att försörja gruvnäringen med stöttor, och på så sätt växte en internationell efterfrågan efter dessa. Från Nynäshamn och andra städer i landet exporterades under en tid så många props att det till slut blev ont om ungträd även i den skogrika Stockholmsregionen. 

Nynäshamn är en djuphamn

En djuphamn innebär att djupgående fartyg kunde lägga till för att lasta på varor som skulle till och från Stockholmsregionen. I synnerhet tunga varor lämpade sig bra för att lastas på stora fartyg i Nynäshamn. 

Det var inte bara industrierna av handelsvaror som behövde järn, det gjorde även vapenindustrin. Från Nynäshamn exporterades järn och annat gods till flera krigförande länder under första världskriget, som till exempel Tyskland och England, som stred mot varandra.

Om timmer är tungt, så är järn ännu tyngre. Vad tror du vägde mest, propsen på första bilden, eller järnmalmen som står staplad intill fartyget på den andra bilden?

Props – från engelskans plural av prop ’stöd’, ’stötta’. Propsen var av klent, barkat rundvirke, vanligen av furu eller gran, avsett som stöttor i gruvor (pitprops).

Svartvitt fotografi som visar vy med packade trädstammar i vattnet.

Vy norrut över hamnen i Nynäs, mot lokstallet – en byggnad där ånglok förvarades. En smalspårig järnväg går utmed ett stort upplag av smala trädstammar, så kallade props. Propsen levererades till Englands gruvor på 1920-talet där de tjänade som gruvstöttor inom den växande gruvnäringen. – Hur många props tror du finns bara på det här fotografiet från Nynäs? – Hur tror du att propsen har transporterats från skogen till hamnen?

Svartvitt fotografi, på bilden syns förråd och smalspårig järnväg som löper ner till kajen där män lastar malm på fartyg.

Malmlastning vid Gotlandskajen. Nynäshamn blev under första världskriget en stor malmskeppningshamn för malm från Bergslagen. Här ligger det tyska fartyget ”Anna Dorette Boog”. Ångfartygs-Aktiebolagets ångare ”Klintehamn” ligger till höger i bildens kant. Hamnkontoret syns till vänster i bild.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-03
Uppdaterad: 2023-01-02

Fundera och diskutera

  1. På 1920-talet var “props” och järnmalm stora exportvaror. Vilka är Sveriges största exportprodukter idag?
  2. Användningen av naturresurser liknar en näringskedja, där råvaran kan förädlas eller bearbetas i flera led. Fortsätt den här förädlingskedjan så långt du kan: SKOG→PROPS→KOL→ → →
  3. Gäller kedjan fortfarande, eller vilka delar har bytts ut i dagens tillverkning?

Kommer du ihåg vad du läst!

Starta quizet

Nynäshamn

Fler historiska källor från Nynäshamns kommun.

Svartvitt fotografi, man står på trädäck och flyttar en stor vit kontainer märkt med svart text.
Nynäshamn 1920 – 1930
Handritad gammal karta.
Nynäshamn 1898
Ett uppslag ur en bok i liggande format, en liggare, med handskriven statistik över gods- och personaltransporter.
Nynäshamn 1906
Gruppbild, de sju orkestermedlemmarna ömsöm sitter, ömsom står uppställda med sina instrument i händerna.
Nynäshamn 1911
En sida ur en gammal handskriven dagbok med snirklig handstil.
Nynäshamn 1916
Svartvitt fotografi, några kvinnor och ett par män arbetar i en verkstad.
Nynäshamn 1914
Gruppfotografi, drygt 20 arbetsklädda män står uppställda i två rader framför trähus.
Nynäshamn 1910
En sida ur gammal handskriven årsberättelse med snirklig handstil.
Nynäshamn 1904 – 1905